Branko LUČIĆ

FURBAĆONA

FURBAĆONA

 


 

 

Nakana Lučićeve istarske inačice “Fubaćona”, očita je: baš sada, u ovome naoko slobodnom, a u biti dezorijentiranome svijetu intervenira epoha u kojoj su Ruzzanteovi suvremenici, Erazmo Roterdamski,Thomas Moore, Luther i drugi misaoni divovi uspostavljali odnos prema svijetu i autoritetu. U današnjoj grafiji “La moschetta” (Mušica) Angela Beolca Ruzzantea realistična je komedija o stvarnome životu, nevoljnim prilikama ljudi, koji su unatoč životnim tegobama uvijek spremni na intenzivne osjećaje, osviješteni nagon i nepredvidljivu igru. Preteča commedie dell’arte, njezina je snaga upravo u toj životnosti, u doživljaju slobode, u načinu na koji predstavlja odron, deklasiranost i materijalnu oskudicu koja, uz snažan seksualni nagon, velikim dijelom motivira radnju.

 

Valja reći kako upravo ovaj Lučićev prštavi jezik koji postaje organizmom drame, između ostaloga i zato što taj jezik nije književna konvencija – otvara mogućnost furioznome tempu, nadajući pravu dinamiku scenskome uprizorenju, otvarajući pritom ogromne mogućnosti pojedinačnim glumačkim interpretacijama, od žovijalnoga, farsičnoga, naturalističkoga, a u skladu s tim, naravno, i mogućnost izvanrednoj glumačkoj suigri.Time je “Furbaćona”dobila sve ono što bi “Mušica” najvjerojatnije izgubila u prijevodu i kroz stoljeća koja nas dijele od izvornika. Uostalom, Proxime adantiquos (Blizak drevnima) – geslo je s pečata Angela Beolca Ruzzantea.

 

Dubravka LAMPALOV

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

BIBLIOTEKA INK, sv. 3

Branko LUČIĆ
FURBAĆONA

 

Storeno po komedije Angela Beolca Ruzzantea
LA MOSCHETA (MUŠICA)

 

Nakladnik

 

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE
Gradsko kazalište Pula

 

Za nakladnika
Gordana JEROMELA KAIĆ

 

Urednik
Miodrag KALČIĆ

 

Fotografije
Mauricio FERLIN

 

Grafičko oblikovanje
Mauricio FERLIN

 

Tisak
MPS, Pula

 

Tiskano u Hrvatskoj
Printed in Croatia

 

Naklada: 500 primjeraka

 

Istarsko narodno kazalište © Branko Lučić, 2008.

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Sveučilišna knjižnica u Puli

 

UDK          821.163.42782-2

 

LUČIĆ, Branko

Furbaćona : storeno po komedije Angela
Beolca Ruzzantea La Moscheta (Mušica):
praizvedba / Branko Lučić; -fotografije
Mauricio Ferlin-. – Pula: Istarsko narodno
kazalište, Gradsko kazalište Pula, 2008.-
(Biblioteka INK;sv. 3)

 

Glosarij – Besldarij manje poznatih čakavskih
izraza uz B. Lučićeva Furbaćona.
ISBN 978-953-95986-2-2

 

ISBN 978-953-95986-2-2